Similia Similibus Curantur

AMAÇLARIMIZ ve FAALİYET ALANIMIZ

1. Klasik Homeopatinin ülkemizde bilimsel esaslar içerisinde yerleşmesini, ilerlemesini ve kitlelere ulaşmasını sağlamak,
2. Homeopatik tedaviden halkın yararlanmasını sağlamak amacıyla merkezler yapılmasını sağlamak, tedavi malzemelerini sağlamak
3. Kurs, seminer, konferans, sempozyum, panel ve benzeri eğitim çalışmaları düzenlemek,
4. Gerekli her türlü bilgi, belge, döküman ve yayınları temin etmek, dökümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma, bilgilendirme bültenleri çıkarmak, Homeopati alanındaki eserleri Türkçeye kazandırmak ve ilgili konularda yayınlar yapmak,
5. Dünyanın bilip uyguladığı bu yöntemin Türkiye’de hem öğretilmesi, hem de kullanılmasını sağlamak, Homeopati uzmanı yetiştirmek üzere uluslararası standarlarda eğitim yapmak.
6. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
7. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak, işletmek,
8. Homeopati konusunda Türkiye dışından konuşmacı ve eğitimcilerin ülkemize davet edilmesi ve bilimsel, sosyal faaliyetlerine katılabilmek için destek vermek,
9. Homeopatinin tanımı ve uygulamalarının sonuçlarının iletilmesi için gerekli toplantı ve tanıtımları düzenlemek,
10. Homeopati konusunda bilirkişi olarak faaliyette bulunmak,
11. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
12. HOmeopatik tedavi yöntemleri ile ilgili genel meseleleri resmi ve özel kurulular, makam ve merciler nezdinde dile getirmek, tartışmak ve bu meselelere çözüm bulmak,
13. Homeopati dalını ilgilendiren mevzuatın hazırlanmasında ilgili makamlar ile işbiirliği tesis etmek,
14. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
15. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,
16. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
17. Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunmak,
18. Amacın gerçekleşmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıların Kamu Kurum ve Kuruluları ile ilişkilerine Dair Kanun hülkümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
19. Homeopati amaçları doğrultısında Dernek adına işyeri açmak ve çalıştırmak,
20. Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak.

Derneğin Faaliyet Alanı: Dernek, sosyal ve sağlık alanında faaliyet gösterir.